Tamesis Forklift

Lift trucks and Equipment

Crta. d'Artesa s/n 43400 Montblanc - +34 977 86 20 59 - tamesis@tamesisforklift.com - www.tamesisforklift.com

Privacy policy

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS.

TAMESIS FORKLIFT conscient de la importància de garantir el dret a la intimitat i protecció de dades dels usuaris, i en aquest sentit, en compliment del que preveu el Reglament general de protecció de dades (EU) 2016/679 (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, informa a continuació sobre els tractaments de dades de caràcter personal a través del present lloc web.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

TAMESIS FORKLIFT S.L.

TRACTAMENTS REALITZATS A TRAVÉS DEL LLOC WEB

L’acceptació a la Política de privacitat suposa la declaració del seu consentiment per a que TAMESIS FORKLIFT, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a TAMESIS FORKLIFT, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic tamesis@tamesisforklift.com, manifestant la seva voluntat.

TAMESIS FORKLIFT no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei, que sigui necessari a efectes contractuals o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L'usuari s'haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l'usuari es realitzarà per TAMESIS FORKLIFT, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Quan l'usuari facilita les seves dades a través dels diferents canals disponibles són recopilades i emmagatzemats per l' TAMESIS FORKLIFT per a les següents finalitats:

Formulari Contacte

A través d'aquest formulari electrònic es demanen les dades mínimes necessàries per identificar a l’usuari i facilitar la comunicació.

Finalitat del tractament

Contestar a les sol·licituds d’informació dels usuaris, així com la comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per la empresa i temes d’interès.

Legitimació

Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud del formulari de contacte.

La base legal per al tractament és l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials.

L’usuari te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

Termini de conservació de les dades

Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònic.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses, exonorant a la empresa de qualsevol responsabilitat referent a això.

L'usuari ha de garantir i respondre, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

TAMESIS FORKLIFT es compromet a l'ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TAMESIS FORKLIFT estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
  • Sol·licitar la rectificació o supressió
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Oposar-se al tractament
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TAMESIS FORKLIFT està tractant dades personals que els concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les dades. TAMESIS FORKLIFT farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. TAMESIS FORKLIFT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades cirscumtàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TAMESIS FORKLIFT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a l’ Carretera de Artesa, s/n – 43400 Montblanc – Tarragona, o per correu electrònic a tamesis@tamesisforklift.com acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu electrònic haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

En els casos en què consideri que durant el tractament de dades per part de TAMESIS FORKLIFT s'han vulnerat els drets en matèria de protecció de dades de l'interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, l'usuari pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

CESSIO DE INFORMACIÓ PERSONAL A TERCERS

Les dades personals no seran cedides a tercers sense una declaració de consentiment informat,ni es transferiran fora de la Unió Europea.

XARXES SOCIALS

TAMESIS FORKLIFT compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, sent responsable en relació amb els continguts publicats. En cap cas TAMESIS FORKLIFT extraurà dades de les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de TAMESIS FORKLIFT en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

L'usuari del lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s'obliga a utilitzar-ho de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

TAMESIS FORKLIFT es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, TAMESIS FORKLIFT comunicarà al lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Data darrera actualització: 05/07/2018